laupäev, 30. september 2017

Programm aastateks 2017-2021

Eesmärk: 
 
Saue valla elu korraldamine ja juhtimine ühiselt, et kodanikel on Saue vallas hea elada ja ühendvald tervikuna areneb vastavalt käesolevale programmile.

Järgime head valitsemise tava, lähtudes järgnevatest põhiväärtustest ja põhimõtetest:

1. Koostöö, mis tugineb üksteise austamisele, ära kuulamisele ja kaasamisele.
2. Avatud ja demokraatlik juhtimine, mis põhineb vabadusel, loovusel, koostööl ja vastutusel.
3. Sõbralik, heatahtlik ja hooliv suhtumine kogukonda.
4. Võrdne tähelepanu kõikidele eluvaldkondadele.
5. Iga inimene on oluline.

Eesmärgi elluviimiseks oleme kokku leppinud alljärgnevas tegevuskavas:

I inimeste ja perede heaolu

Iga inimene on oluline ja keegi ei tohi jääda tähelepanuta! Just seepärast põhinebki meie platvorm kodanike vahelisel avatud suhtlusel, loovusel, koostööl ja austusel.

1. Jätkame kehtestatud soodustuste ja toetuste maksmist lastele, suurperedele, vähekindlustatutele ja pensionäridele.
2. Parandame erivajadustega inimeste liikumis- ja juurdepääsuvõimalusi.
3. Toetame Haiba Asenduskodu jätkamist .
4. Jätkame uute perearstikeskuse rajamist.
5. Koostöös Eesti Apteekrite Liiduga otsime võimalust mobiilse apteegi loomiseks.
6. Otsime võimalusi transpordisoodustusteks ja toetame sotsiaaltranspordi arendamist.
7. Leiame võimaluse hooldekodu teenuste laiendamiseks.
8. Koostöös postiasutustega leiame võimalusi toomaks postiteenused inimesele lähemale.

II haridus, kultuur, sport ja vaba aeg


Püüdleme selle poole, et meie valla inimesed oleksid haritud, terved ja aktiivsed. Õpilastele garanteerime korras koolid, tunnustuse tubli õppetöö eest ja mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks. Kõigile kodanikele on tagatud eneseteostus läbi kultuuri ja spordi.


1. Toetame valla ühtse haridusvõrgu loomist, et kõigile valla lastele on tagatud elukoha järgne kvaliteetne põhiharidus, mis vastab tänapäeva haridusnõuetele ja tagab edasiõppimise võimalused gümnaasiumis või kutseõppeasutustes.
2. Jätkame haridusasutuste renoveerimist ja uute ehitamist lähtuvalt arengukavadele.
3. Tunnustame õpetajaid, õpilasi, haridus- ja noorsootöötajaid.
4. Toetame koolide õpilasesinduste tegevust.
5. Toetame tugiõppe ja tugiteenuseid koolides, lasteaedades ja noortekeskustes.
6. Võimaldame lastele vajadusel hoiukohad.
7. Tagame kõigile valla lastele huvihariduse ja mitmekesise vabaaja veetmise.
8. Toetame sportimisvõimaluste arendamist koolides ja spordiklubides.
9. Toetame tervisesporti ja jätkame erinevate spordiradade rajamist.
10. Jätkame omavalitsustes juba traditsiooniks saanud kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist.
11. Jätkame kultuurikollektiivide tegevuste toetamist.
12. Jätkame klubide ja huvikeskuste tegevuste toetamist ning pensionäridele mõeldud päevakeskuste tegevust.
13. Jätkame mänguväljakute, pargialade ja puhkealade korrastamist ja kaasajastamist.
14. Toetame noorte algatusi.

III Finants- ja üldjuhtimine
 

Rahaasjad olgu korras – eelarve tasakaalus, ressursside jaotamine otstarbekas ning põhjalikud investeerimisplaanid, mis vaatavad tulevikku. Nagu avatud ja ausale juhtimisele tavaks, peavad kulud ja tulud olema alati läbipaistvad.

1. Hoiame eelarve tasakaalus ning kulud ja tulud läbipaistvad.
2. Jälgime, et kulutuste mahud ja suunad on seotud sotsiaalsete ja majanduslike prioriteetidega konkreetsel haldusterritooriumil.
3. Jälgime vabade ressursside jaotamist sõltuvalt majanduslikust võimekusest ja otstarbekusest.
4. Jätkame erinevate rahastusallikate kasutamist investeeringuteks.
5. Tagame avatud ja ausa juhtimise.
6. Pooldame kohaliku eelarve kujundamist kodanike osalusel
7. Kaasame oluliste küsimuste otsustamisprotsessi elanikke, vabaühendusi, ettevõtjaid ja kodanike ühendusi.
8. Esindame valla kodanike huve erinevates organisatsioonides ja sihtasutustes.

IV Turvalisus, transport ja keskkond

Korralikus omavalitsuses on turvaline elada, mugav liigelda ja mõnus olla. Valimisliit Meie paneb suurt rõhku korrakaitsele, igat liiki transpordile ning nii looduse- kui ka elukeskkonna heaolule.

1. Korraldame valla sisetranspordi kaasates riiki ja eraettevõtteid.
2. Tagame õpilaste ühistranspordi koolidesse.
3. Korrastame valla ülekäigurajad ja teeme kohtvalgustustega nähtavaks.
4. Jätkame kergliiklusteede rajamist.
5. Osaleme kiiremat internetti tagavates projektides.
6. Korrastame avalikud veekogud.
7. Arendame välja valla keskkonna poliitika alused ja keskkonnasäästliku jäätmekäitluse.
8. Peame oluliseks koostööd kaitseliidu, politsei ja turvafirmadega ning toetame uute naabrivalve sektorite loomist.
9. Toetame vabatahtlikkuse alusel toimivaid päästeteenuseid.
10. Nõustame korteriühistuid töötades välja teenuseid korterelamute haldamisel ja renoveerimisel.
11. Tagame olemasolevate aianduskruntide säilimise, arvestades nendega uute detailplaneeringute koostamisel.

V Ettevõtlus ja koostöö 
Usume et, jõud peitub koostöös ja võimalused ettevõtluses. Sel põhjusel toetame kodanikualgatust, -ühendusi ja ühistegevust, noorte töötamist ettevõtetes, maaelu üldiselt ning puhta kodumaise toidu tootmist.

1. Toetame kodanikualgatust ja ühistegevust.
2. Toetame töömalevas osalevate laste ja noorte töötamist ettevõtetes.
3. Toetame erinevaid kodanike ühendusi.
4. Teeme koostööd kohalike ettevõtjatega.
5. Toetame maaelu ja põllumajandust.
6. Toetame pere- ja turismitalude arendamist.
7. Toetame puhta Eesti toidu tootmist.

Valimisliit MEIE - ainus kodanike initsiatiivil tegutsev ühendus loodavas Saue vallas !

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Täname!

Hiljuti pidin koostama ühe tänukirja ning kui netist näiteid otsisin, siis jäi silma ka umbes selline mõte - kui kahtled, kas tänukiri saata...